w

Projektant wnętrz o aspektach prawnych związanych ze zmianą układu ścian lokalu

Projektant wnętrz o ścianach nośnych

Prace dotyczące ściany nośnej stanowią przebudowę na gruncie prawa budowlanego, dlatego wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Spełnienie wymogów formalnych będzie konieczne zarówno w przypadku stawiania, wyburzania, jak i wykuwania otworów w ścianie.

Projektant wnętrz o ścianach działowych

Zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą prace związane ze ścianami działowymi nie mieszczą się w zakresie pojęcia przebudowy. W konsekwencji, w odróżnieniu od prac dotyczących ścian nośnych, nie wymagają zgłoszenia ani tym bardziej uzyskania pozwolenia na budowę. Prawo budowlane zawiera bowiem zamknięty katalog przypadków, które przewidują dopełnienie przedmiotowych formalności.

W wyroku z dnia 25 maja 2009 roku Naczelny Sąd Administracyjny stanął na stanowisku, że likwidacja niektórych ścianek działowych o lekkiej konstrukcji w mieszkaniu czy zamurowanie otworów po usunięciu drzwi między pokojami nie wymagały zgłoszenia właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu, ani tym bardziej uzyskania pozwolenia na budowę.

Powyższy pogląd Naczelny Sąd Administracyjny podzielił w wyroku z dnia 5 stycznia 2012 roku, w uzasadnieniu którego wskazał, że trudno mówić, by lekka ścianka działowa stanowiąca „przepierzenie” mogła zmienić parametry użytkowe lub techniczne istniejącego obiektu budowlanego.

Stanowisko to zachowuje aktualność, czemu Naczelny Sąd Administracyjny dał wyraz w wyroku z dnia 25 stycznia 2013 roku: Roboty budowlane w ścianach działowych, które nie ingerują w konstrukcję obiektu nie można zakwalifikować jako przebudowy. Przy czym podkreślenia wymaga, że identyczne prace należy traktować odmiennie w zależności jakiej ściany dotyczą. Oczywistym jest, że roboty odnoszące się do ściany nośnej stanowią ingerencję w konstrukcję budynku i stanowią przebudowę.

Wielu projektantów wnętrz podkreśla, że zagadnienie ścian działowych wciąż budzi jednak spore kontrowersje. Pomimo ugruntowanego stanowiska sądów administracyjnych w tym zakresie, inwestorzy niejednokrotnie spotykają się z odmiennym stanowiskiem spółdzielni mieszkaniowych oraz organów I instancji.

Projektant wnętrz o zmianie sposobu użytkowania obiektu

Prace remontowe mogą również wymagać zgłoszenia, jeżeli prowadzą do zmiany sposobu użytkowania lokalu lub jego części, przede wszystkim – rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Na gruncie prawa budowlanego „zmiana sposobu użytkowania” jest definiowana w szczególności jako podjęcie bądź zaniechanie działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, warunki pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

Zmianę należy zgłosić, określając dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania lokalu. Organ ma prawo do wniesienia sprzeciwu w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia. Może także z urzędu wydać w tym terminie zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, które wyłącza możliwość jego złożenia oraz uprawnia inwestora do wcześniejszego rozpoczęcia prac.

Sprzeciw organu może zostać wniesiony w sytuacji, gdy zamierzona zmiana:

 1. wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
 2. narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innych aktów prawa miejscowego albo decyzji o warunkach budowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 3.  może spowodować niedopuszczalne:
 • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
 • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
 • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
 • wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Projekt prac remontowych warto skonsultować z profesjonalistami. Usługi w zakresie analizy dokumentacji pod kątem prawnym oferują obecnie projektanci wnętrz i agencje architektoniczne, dysponujące bogatym doświadczeniem w tym zakresie. Ich kompleksowa obsługa nie ogranicza się wyłącznie do wykonywania prac remontowych. Przed ich podjęciem warto skorzystać z pomocy ekspertów, którzy pomogą przebrnąć przez gąszcz przepisów, czuwając nad interesem inwestora na każdym etapie prowadzonych prac – mówi Maciej Balcerek z warszawskiej agencji architektonicznej Perfect Space.

Źródła:

 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.),
 • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2009 roku, sygn. akt II OSK 823/08,
 • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 stycznia 2012 roku, sygn. akt II OSK 1852/10,
 • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2013 roku, sygn. akt II OSK 627/12,
 • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2006 roku, sygn. akt VII SA/Wa 1431/2005.
 • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2007 roku, VII SA/Wa 74/07,
 • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 30 listopada 2007 roku, sygn. akt II SA/Gl 524/2007.
Artykuł opublikowany dzięki PerfectSpace.pl
Autorem artykułu jest Pan Maciej Balcerek – menadżer firmy Perfect Space z Warszawy zajmującej się kompleksowym projektowaniem i aranżacją wnętrz mieszkań, biur i lokali usługowych.

Co myślisz?

Napisane przez Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

GIPHY App Key not set. Please check settings

Ach… ta fascynująca materia! Co słychać u PUFF-BUFF?

Zaha Hadid i zakopiańska pamiątka