Projektant wnętrz o aspektach prawnych związanych ze zmianą układu ścian lokalu

Projektant wnętrz o aspektach prawnych związanych ze zmianą układu ścian lokalu

Projektant wnętrz o ścianach nośnych

Prace dotyczące ściany nośnej stanowią przebudowę na gruncie prawa budowlanego, dlatego wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Spełnienie wymogów formalnych będzie konieczne zarówno w przypadku stawiania, wyburzania, jak i wykuwania otworów w ścianie.

Projektant wnętrz o ścianach działowych

Zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą prace związane ze ścianami działowymi nie mieszczą się w zakresie pojęcia przebudowy. W konsekwencji, w odróżnieniu od prac dotyczących ścian nośnych, nie wymagają zgłoszenia ani tym bardziej uzyskania pozwolenia na budowę. Prawo budowlane zawiera bowiem zamknięty katalog przypadków, które przewidują dopełnienie przedmiotowych formalności.

Projektant wnętrz o aspektach prawnych związanych ze zmianą układu ścian lokalu

Projektant wnętrz o aspektach prawnych związanych ze zmianą układu ścian lokalu

Projektant wnętrz o aspektach prawnych związanych ze zmianą układu ścian lokalu

W wyroku z dnia 25 maja 2009 roku Naczelny Sąd Administracyjny stanął na stanowisku, że likwidacja niektórych ścianek działowych o lekkiej konstrukcji w mieszkaniu czy zamurowanie otworów po usunięciu drzwi między pokojami nie wymagały zgłoszenia właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu, ani tym bardziej uzyskania pozwolenia na budowę.

Powyższy pogląd Naczelny Sąd Administracyjny podzielił w wyroku z dnia 5 stycznia 2012 roku, w uzasadnieniu którego wskazał, że trudno mówić, by lekka ścianka działowa stanowiąca „przepierzenie” mogła zmienić parametry użytkowe lub techniczne istniejącego obiektu budowlanego.

Projektant wnętrz o aspektach prawnych związanych ze zmianą układu ścian lokalu

Projektant wnętrz o aspektach prawnych związanych ze zmianą układu ścian lokalu

Stanowisko to zachowuje aktualność, czemu Naczelny Sąd Administracyjny dał wyraz w wyroku z dnia 25 stycznia 2013 roku: Roboty budowlane w ścianach działowych, które nie ingerują w konstrukcję obiektu nie można zakwalifikować jako przebudowy. Przy czym podkreślenia wymaga, że identyczne prace należy traktować odmiennie w zależności jakiej ściany dotyczą. Oczywistym jest, że roboty odnoszące się do ściany nośnej stanowią ingerencję w konstrukcję budynku i stanowią przebudowę.

Wielu projektantów wnętrz podkreśla, że zagadnienie ścian działowych wciąż budzi jednak spore kontrowersje. Pomimo ugruntowanego stanowiska sądów administracyjnych w tym zakresie, inwestorzy niejednokrotnie spotykają się z odmiennym stanowiskiem spółdzielni mieszkaniowych oraz organów I instancji.

Projektant wnętrz o zmianie sposobu użytkowania obiektu

Prace remontowe mogą również wymagać zgłoszenia, jeżeli prowadzą do zmiany sposobu użytkowania lokalu lub jego części, przede wszystkim – rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Na gruncie prawa budowlanego „zmiana sposobu użytkowania” jest definiowana w szczególności jako podjęcie bądź zaniechanie działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, warunki pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

Zmianę należy zgłosić, określając dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania lokalu. Organ ma prawo do wniesienia sprzeciwu w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia. Może także z urzędu wydać w tym terminie zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, które wyłącza możliwość jego złożenia oraz uprawnia inwestora do wcześniejszego rozpoczęcia prac.

Sprzeciw organu może zostać wniesiony w sytuacji, gdy zamierzona zmiana:

 1. wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
 2. narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innych aktów prawa miejscowego albo decyzji o warunkach budowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 3.  może spowodować niedopuszczalne:
 • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
 • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
 • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
 • wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Projekt prac remontowych warto skonsultować z profesjonalistami. Usługi w zakresie analizy dokumentacji pod kątem prawnym oferują obecnie projektanci wnętrz i agencje architektoniczne, dysponujące bogatym doświadczeniem w tym zakresie. Ich kompleksowa obsługa nie ogranicza się wyłącznie do wykonywania prac remontowych. Przed ich podjęciem warto skorzystać z pomocy ekspertów, którzy pomogą przebrnąć przez gąszcz przepisów, czuwając nad interesem inwestora na każdym etapie prowadzonych prac – mówi Maciej Balcerek z warszawskiej agencji architektonicznej Perfect Space.

Źródła:

 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.),
 • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2009 roku, sygn. akt II OSK 823/08,
 • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 stycznia 2012 roku, sygn. akt II OSK 1852/10,
 • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2013 roku, sygn. akt II OSK 627/12,
 • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2006 roku, sygn. akt VII SA/Wa 1431/2005.
 • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2007 roku, VII SA/Wa 74/07,
 • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 30 listopada 2007 roku, sygn. akt II SA/Gl 524/2007.
Projektant wnętrz o aspektach prawnych związanych ze zmianą układu ścian lokaluArtykuł opublikowany dzięki PerfectSpace.pl
Autorem artykułu jest Pan Maciej Balcerek – menadżer firmy Perfect Space z Warszawy zajmującej się kompleksowym projektowaniem i aranżacją wnętrz mieszkań, biur i lokali usługowych.
Ach… ta fascynująca materia! Co słychać u PUFF-BUFF?

Ach… ta fascynująca materia! Co słychać u PUFF-BUFF?

Zaha Hadid i zakopiańska pamiątka

Zaha Hadid i zakopiańska pamiątka